Skip to main content

Articles

Page 6 of 52

 1. Analogous to DNA methylation and histone modification, RNA modification, as another epigenetic layer, plays an important role in many diseases, especially in tumours. As the most common form of RNA modificatio...

  Authors: Bin-bin Hu, Xiao-yan Wang, Xu-Yu Gu, Chen Zou, Zhen-jun Gao, Heng Zhang and Yu Fan

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:178

  Content type: Review

  Published on:

 2. Cancer immunotherapies that engage immune cells to fight against tumors are proving to be powerful weapons in combating cancer and are becoming increasingly utilized in the clinics. However, for the majority o...

  Authors: Xiaolei Li, Rui Liu, Xiao Su, Yongsha Pan, Xiaofeng Han, Changshun Shao and Yufang Shi

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:177

  Content type: Review

  Published on:

 3. N6-methyladenosine (m6A) is methylation that occurs in the N6-position of adenosine, which is the most prevalent internal modification on eukaryotic mRNA. Accumulating evidence suggests that m6A modulates gene...

  Authors: Liuer He, Huiyu Li, Anqi Wu, Yulong Peng, Guang Shu and Gang Yin

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:176

  Content type: Review

  Published on:

 4. Carcinoma-associated fibroblasts (CAFs) have been known to promote cancer progression by modifying the primary tumor microenvironment. We aimed to elucidate the intercellular communication between CAFs and sec...

  Authors: Jing Kong, Hongzhu Tian, Fuyin Zhang, Zebing Zhang, Jiao Li, Xue Liu, Xiancheng Li, Jing Liu, Xiaojie Li, Dong Jin, Xuesong Yang, Bo Sun, Tao Guo, Yong Luo, Yao Lu, Bingcheng Lin…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:175

  Content type: Research

  Published on:

 5. Long noncoding RNAs (lncRNAs) play nonnegligible roles in the epigenetic regulation of cancer cells. This study aimed to identify a specific lncRNA that promotes the colorectal cancer (CRC) progression and cou...

  Authors: Yun Wang, Jia-Huan Lu, Qi-Nian Wu, Ying Jin, De-Shen Wang, Yan-Xing Chen, Jia Liu, Xiao-Jing Luo, Qi Meng, Heng-Ying Pu, Ying-Nan Wang, Pei-Shan Hu, Ze-Xian Liu, Zhao-Lei Zeng, Qi Zhao, Rong Deng…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:174

  Content type: Research

  Published on:

 6. Pancreatic cancer is one of the most lethal malignancies. Recent studies indicated that development of pancreatic cancer may be intimately connected with the microbiome. In this review, we discuss the mechanis...

  Authors: Yicheng Wang, Gang Yang, Lei You, Jinshou Yang, Mengyu Feng, Jiangdong Qiu, Fangyu Zhao, Yueze Liu, Zhe Cao, Lianfang Zheng, Taiping Zhang and Yupei Zhao

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:173

  Content type: Review

  Published on:

 7. Following publication of the work [1], authors reported the “flow cytometery plots” panel in Fig. 4e contained an inter-duplication in error.

  Authors: Jingjie Li, Bin Hu, Ting Wang, Wenhua Huang, Chunmin Ma, Qin Zhao, Lingang Zhuo, Tao Zhang and Yuhui Jiang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:172

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2018 17:174

 8. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are emerging as key players in the development and progression of cancer. However, the biological role and clinical significance of most lncRNAs in lung carcinogenesis remain uncl...

  Authors: Juze Yang, Qiongzi Qiu, Xinyi Qian, Jiani Yi, Yiling Jiao, Mengqian Yu, Xufan Li, Jia Li, Chunyi Mi, Jisong Zhang, Bingjian Lu, Enguo Chen, Pengyuan Liu and Yan Lu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:171

  Content type: Research

  Published on:

 9. The gene encoding the E3 ubiquitin ligase substrate-binding adaptor SPOP is frequently mutated in primary prostate cancer, but how SPOP mutations contribute to prostate cancer pathogenesis remains poorly under...

  Authors: Qing Shi, Yasheng Zhu, Jian Ma, Kun Chang, Dongling Ding, Yang Bai, Kun Gao, Pingzhao Zhang, Ren Mo, Kai Feng, Xiaying Zhao, Liang Zhang, Huiru Sun, Dongyue Jiao, Yingji Chen, Yinghao Sun…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:170

  Content type: Research

  Published on:

 10. N6-methyladenosine (m6A) emerges as one of the most important modification of RNA. Bladder cancer is a common cancer type in developed countries, and hundreds of thousands of bladder cancer patients die every yea...

  Authors: Chaohui Gu, Zhiyu Wang, Naichun Zhou, Guanru Li, Yiping Kou, Yang Luo, Yidi Wang, Jinjian Yang and Fengyan Tian

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:168

  Content type: Research

  Published on:

 11. Long non-coding RNAs (lncRNAs) are essential factors that regulate tumor development and metastasis via diverse molecular mechanisms in a broad type of cancers. However, the pathological roles of lncRNAs in ga...

  Authors: Yun-ping Hu, Yun-peng Jin, Xiang-song Wu, Yang Yang, Yong-sheng Li, Huai-feng Li, Shan-shan Xiang, Xiao-ling Song, Lin Jiang, Yi-jian Zhang, Wen Huang, Shi-li Chen, Fa-tao Liu, Chen Chen, Qin Zhu, Hong-zhuan Chen…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:167

  Content type: Research

  Published on:

 12. CircRNAs are found to affect initiation and progression of several cancer types. However, whether circRNAs are implicated in gallbladder cancer (GBC) progression remains obscure.

  Authors: Xince Huang, Ming He, Shuai Huang, Ruirong Lin, Ming Zhan, Dong Yang, Hui Shen, Sunwang Xu, Wei Cheng, Jianxiu Yu, Zilong Qiu and Jian Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:166

  Content type: Research

  Published on:

 13. The ATLANTIC trial reported that higher PD-L1 expression in tumors was involved in a higher objective response in patients with EGFR+/ALK+ non-small cell lung cancer (NSCLC), indicating the possibility of anti-PD...

  Authors: Shunli Peng, Rong Wang, Xiaojuan Zhang, Yueyun Ma, Longhui Zhong, Ke Li, Akihiro Nishiyama, Sachiko Arai, Seiji Yano and Wei Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:165

  Content type: Research

  Published on:

 14. After the publication of this work [1],

  Authors: Yingying Qian, Shoujie Chai, Zuyu Liang, Yongfang Wang, You Zhou, Xia Xu, Chenchen Zhang, Min Zhang, Jingxing Si, Feiteng Huang, Zhangdan Huang, Wei Hong and Kai Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:164

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2014 13:176

 15. Dynamic N6-methyladenosine (m6A) modification was previously identified as a ubiquitous post-transcriptional regulation that affected mRNA homeostasis. However, the m6A-related epitranscriptomic alterations and f...

  Authors: Jiajie Hou, He Zhang, Jun Liu, Zhenjun Zhao, Jianye Wang, Zhike Lu, Bian Hu, Jiankui Zhou, Zhicong Zhao, Mingxuan Feng, Haiyan Zhang, Bin Shen, Xingxu Huang, Beicheng Sun, Chuan He and Qiang Xia

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:163

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2020 19:137

 16. As a novel class of non-coding RNAs, circular RNAs (circRNAs) are key regulators of the development and progression of different cancers. However, little is known about the function and biological mechanism of...

  Authors: Sen Wang, Dong Tang, Wei Wang, Yining Yang, Xiaoqing Wu, Liuhua Wang and Daorong Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:162

  Content type: Research

  Published on:

 17. Dynamic N6-methyladenosine (m6A) RNA modification generated and erased by N6-methyltransferases and demethylases regulates gene expression, alternative splicing and cell fate. Ocular melanoma, comprising uveal me...

  Authors: Ruobing Jia, Peiwei Chai, Shanzheng Wang, Baofa Sun, Yangfan Xu, Ying Yang, Shengfang Ge, Renbing Jia, Yun-Gui Yang and Xianqun Fan

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:161

  Content type: Research

  Published on:

 18. Circular RNAs (circRNAs), a novel class of noncoding RNAs, have recently drawn much attention in the pathogenesis of human cancers. However, the role of circRNAs in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) re...

  Authors: Xueting Hu, Duoguang Wu, Xiaotian He, Huiying Zhao, Zhanghai He, Jiatong Lin, Kefeng Wang, Wenjian Wang, Zihao Pan, Huayue Lin and Minghui Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:160

  Content type: Research

  Published on:

 19. Uveal melanoma (UM) is the most common primary intraocular tumor. Hepatic metastasis is the major and direct death-related reason in UM patients. Given that cancer stem-like cells (CSCs) are roots of metastasi...

  Authors: Jingfeng Zhou, Shenglan Liu, Yun Wang, Wei Dai, Hailin Zou, Shubo Wang, Jing Zhang and Jingxuan Pan

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:159

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2021 20:47

 20. Circular RNAs (circRNAs), a subclass of non-coding RNAs, play essential roles in tumorigenesis and aggressiveness. Our previous study has identified that circAGO2 drives gastric cancer progression through activat...

  Authors: Feng Yang, Anpei Hu, Dan Li, Jianqun Wang, Yanhua Guo, Yang Liu, Hongjun Li, Yajun Chen, Xiaojing Wang, Kai Huang, Liduan Zheng and Qiangsong Tong

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:158

  Content type: Research

  Published on:

 21. Clinical resistance is a complex phenomenon in major human cancers involving multifactorial mechanisms, and hypoxia is one of the key components that affect the cellular expression program and lead to therapy ...

  Authors: Xinming Jing, Fengming Yang, Chuchu Shao, Ke Wei, Mengyan Xie, Hua Shen and Yongqian Shu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:157

  Content type: Review

  Published on:

 22. Aspartate β-hydroxylase (ASPH) is silent in normal adult tissues only to re-emerge during oncogenesis where its function is required for generation and maintenance of malignant phenotypes. Exosomes enable proo...

  Authors: Qiushi Lin, Xuesong Chen, Fanzheng Meng, Kosuke Ogawa, Min Li, Ruipeng Song, Shugeng Zhang, Ziran Zhang, Xianglu Kong, Qinggang Xu, Fuliang He, Xuewei Bai, Bei Sun, Mien-Chie Hung, Lianxin Liu, Jack Wands…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:156

  Content type: Research

  Published on:

 23. The emergence of immune checkpoint inhibitors (ICIs), mainly including anti-programmed cell death protein 1/programmed cell death ligand 1 (PD-1/PD-L1) and anti-cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4 (CTL...

  Authors: Shuang Qin, Linping Xu, Ming Yi, Shengnan Yu, Kongming Wu and Suxia Luo

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:155

  Content type: Review

  Published on:

 24. Proteasome inhibitors, immunomodulatory agents and monoclonal antibodies have dramatically changed the natural history of multiple myeloma (MM). However, most patients eventually suffer a relapse and succumb t...

  Authors: Quande Lin, Juanjuan Zhao, Yongping Song and Delong Liu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:154

  Content type: Review

  Published on:

 25. Molecular targeted therapy for cancer has been a research hotspot for decades. AXL is a member of the TAM family with the high-affinity ligand growth arrest-specific protein 6 (GAS6). The Gas6/AXL signalling p...

  Authors: Chenjing Zhu, Yuquan Wei and Xiawei Wei

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:153

  Content type: Review

  Published on:

 26. The aberrant appearance of DNA in the cytoplasm triggers the activation of cGAS-cGAMP-STING signaling and induces the production of type I interferons, which play critical roles in activating both innate and a...

  Authors: Yuanyuan Zhu, Xiang An, Xiao Zhang, Yu Qiao, Tongsen Zheng and Xiaobo Li

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:152

  Content type: Review

  Published on:

 27. Circular RNA (circRNA) is a type of circular endogenous RNA produced by special selective splicing and participates in progression of diverse diseases. However, the role of circRNA in clear cell renal cell car...

  Authors: Dingwei Xue, Huan Wang, Yuanlei Chen, Danyang Shen, Jieyang Lu, Mingchao Wang, Abudureheman Zebibula, Liwei Xu, Haiyang Wu, Gonghui Li and Liqun Xia

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:151

  Content type: Research

  Published on:

 28. CircMYO10 is a circular RNA generated by back-splicing of gene MYO10 and is upregulated in osteosarcoma cell lines, but its functional role in osteosarcoma is still unknown. This study aimed to clarify the mec...

  Authors: Junxin Chen, Gang Liu, Yizheng Wu, Jianjun Ma, Hongfei Wu, Ziang Xie, Shuai Chen, Yute Yang, Shengyu Wang, Panyang Shen, Yifan Fang, Shunwu Fan, Shuying Shen and Xiangqian Fang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:150

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2020 19:75

 29. In the published article [1], an error was noticed in Fig. 6B. The western blot results were reversed between the overexpression group and the knockdown group of circ-AKT3. The corrected and updated Fig. 6 is ...

  Authors: Xin Xia, Xixi Li, Fanying Li, Xujia Wu, Maolei Zhang, Huangkai Zhou, Nunu Huang, Xuesong Yang, Feizhe Xiao, Dawei Liu, Lixuan Yang and Nu Zhang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:149

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2019 18:131

 30. As an important means of communication, exosomes play an important role in the development of hepatocellular carcinoma (HCC).

  Authors: Liang-qi Cao, Xue-wei Yang, Yu-bin Chen, Da-wei Zhang, Xiao-Feng Jiang and Ping Xue

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:148

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2020 19:59

 31. Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common malignancy worldwide and the second most lethal human cancer. A portion of patients with advanced HCC can significantly benefit from treatments with sora...

  Authors: Ling Wei, Xingwu Wang, Liyan Lv, Jibing Liu, Huaixin Xing, Yemei Song, Mengyu Xie, Tianshui Lei, Nasha Zhang and Ming Yang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:147

  Content type: Review

  Published on:

 32. Programmed death ligand 1 (PD-L1), a type I transmembrane protein, binds to its receptor PD-1 to suppress the activation of T cells, thereby maintaining immunological homeostasis. In contrast, tumor cells high...

  Authors: Feiting Xie, Mengxue Xu, Jian Lu, Lingxiang Mao and Shengjun Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:146

  Content type: Review

  Published on:

 33. Circular RNAs (circRNAs) have recently been identified as potential functional modulators of the cellular physiology processes. The study aims to uncover the potential clinical value and driving molecular mech...

  Authors: Shouhua Wang, Yongjie Zhang, Qiang Cai, Mingzhe Ma, Long Yang Jin, Mingzhe Weng, Di Zhou, Zhaohui Tang, Jian Dong Wang and Zhiwei Quan

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:145

  Content type: Research

  Published on:

 34. Emerging evidence has shown that circular RNAs (circRNAs) play essential roles in cancer biology and are potential biomarkers and targets for cancer therapy. However, the expression and function of circRNAs in...

  Authors: Lei Zhang, Qing Zhou, Qiongzi Qiu, Ling Hou, Mengting Wu, Jia Li, Xufan Li, Bingjian Lu, Xiaodong Cheng, Pengyuan Liu, Weiguo Lu and Yan Lu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:144

  Content type: Research

  Published on:

 35. YAP activation is crucial for cancer development including colorectal cancer (CRC). Nevertheless, it remains unclear whether N6-Methyladenosine (m6A) modified transcripts of long noncoding RNAs (lncRNAs) can regu...

  Authors: Wen Ni, Su Yao, Yunxia Zhou, Yuanyuan Liu, Piao Huang, Aijun Zhou, Jingwen Liu, Liheng Che and Jianming Li

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:143

  Content type: Research

  Published on:

 36. As one of the most frequent chemical modifications in eukaryotic mRNAs, N6-methyladenosine (m6A) modification exerts important effects on mRNA stability, splicing, and translation. Recently, the regulatory rol...

  Authors: Ben Yue, Chenlong Song, Linxi Yang, Ran Cui, Xingwang Cheng, Zizhen Zhang and Gang Zhao

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:142

  Content type: Research

  Published on:

 37. PVT1 has emerged as an oncogene in many tumor types. However, its role in Barrett’s esophagus (BE) and esophageal adenocarcinoma (EAC) is unknown. The aim of this study was to assess the role of PVT1 in BE/EAC...

  Authors: Yan Xu, Yuan Li, Jiankang Jin, Guangchun Han, Chengcao Sun, Melissa Pool Pizzi, Longfei Huo, Ailing Scott, Ying Wang, Lang Ma, Jeffrey H. Lee, Manoop S. Bhutani, Brian Weston, Christopher Vellano, Liuqing Yang, Chunru Lin…

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:141

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2021 20:56

 38. Life of patients with uveal melanoma (UM) is largely threatened by liver metastasis. Little is known about the drivers of liver organotropic metastasis in UM. The elevated activity of transcription of oncogene...

  Authors: Jing Zhang, Shenglan Liu, Qianyun Ye and Jingxuan Pan

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:140

  Content type: Research

  Published on:

 39. Immunotherapy has been incorporated into the first- and second-line treatment strategies for non-small cell lung cancer (NSCLC), profoundly ushering in a new treatment landscape. However, both adaptive signali...

  Authors: Anqi Lin, Ting Wei, Hui Meng, Peng Luo and Jian Zhang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:139

  Content type: Review

  Published on:

 40. Cancer has become a major health issue worldwide, contributing to a high mortality rate. Tumor metastasis is attributed to the death of most patients. Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) plays a vital r...

  Authors: Bing-Qing Shang, Min-Le Li, Hao-yu Quan, Ping-Fu Hou, Zhong-Wei Li, Su-Fang Chu, Jun-Nian Zheng and Jin Bai

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:138

  Content type: Review

  Published on:

 41. The methylation of N6 adenosine (m6A) plays a critical role in diverse biological processes. However, knowledge regarding the reconstitution of m6A across cancer types is still lacking. Here, we systematically an...

  Authors: Yongsheng Li, Jun Xiao, Jing Bai, Yi Tian, Yinwei Qu, Xiang Chen, Qi Wang, Xinhui Li, Yunpeng Zhang and Juan Xu

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:137

  Content type: Letter to the Editor

  Published on:

 42. Emerging studies suggest that long non-coding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in colorectal cancer (CRC). Here, we report a lncRNA, SATB2-AS1, which is specifically expressed in colorectal tissue and is sign...

  Authors: Mu Xu, Xueni Xu, Bei Pan, Xiaoxiang Chen, Kang Lin, Kaixuan Zeng, Xiangxiang Liu, Tao Xu, Li Sun, Jian Qin, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun and Shukui Wang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:135

  Content type: Research

  Published on:

 43. Emerging evidences demonstrate that circular RNAs (circRNAs) are abnormally expressed in tumors and could serve as prognostic markers for cancers. However, the expression patterns and clinical implications of ...

  Authors: Chengdi Wang, Shuangyan Tan, Wen-Rong Liu, Qian Lei, Wenliang Qiao, Yangping Wu, Xiaoqi Liu, Wei Cheng, Yu-Quan Wei, Yong Peng and Weimin Li

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:134

  Content type: Letter to the Editor

  Published on:

 44. Circular RNAs (circRNAs) represent a subclass of regulatory RNAs that have been shown to have significant regulatory roles in cancer progression. However, the biological functions of circRNAs in bladder cancer...

  Authors: Junming Bi, Hongwei Liu, Wei Dong, Weibin Xie, Qingqing He, Zijian Cai, Jian Huang and Tianxin Lin

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:133

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2020 19:148

 45. Surgical resection is an important avenue for cancer treatment, which, in most cases, can effectively alleviate the patient symptoms. However, accumulating evidence has documented that surgical resection poten...

  Authors: Zhiwei Chen, Peidong Zhang, Ya Xu, Jiahui Yan, Zixuan Liu, Wayne Bond Lau, Bonnie Lau, Ying Li, Xia Zhao, Yuquan Wei and Shengtao Zhou

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:132

  Content type: Review

  Published on:

 46. The RTK/PI3K/AKT pathway plays key roles in the development and progression of many cancers, including GBM. As a regulatory molecule and a potential drug target, the oncogenic role of AKT has been substantiall...

  Authors: Xin Xia, Xixi Li, Fanying Li, Xujia Wu, Maolei Zhang, Huangkai Zhou, Nunu Huang, Xuesong Yang, Feizhe Xiao, Dawei Liu, Lixuan Yang and Nu Zhang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:131

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Molecular Cancer 2019 18:149

 47. Incidence of hepatocellular carcinoma (HCC) is on the rise due to the prevalence of chronic hepatitis and cirrhosis. Although there are surgical and chemotherapy treatment avenues the mortality rate of HCC rem...

  Authors: Chen Lu, Dawei Rong, Betty Zhang, Wubin Zheng, Xuehao Wang, Ziyi Chen and Weiwei Tang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:130

  Content type: Review

  Published on:

 48. Following publication of the original article [1], authors reported Pro. Gang Zhao has to be considered as another corresponding author, according to his important contribution.

  Authors: Chao-Jie Wang, Chun-Chao Zhu, Jia Xu, Ming Wang, Wen-Yi Zhao, Qiang Liu, Gang Zhao and Zi-Zhen Zhang

  Citation: Molecular Cancer 2019 18:129

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Molecular Cancer 2019 18:115

Annual Journal Metrics

\